• Home

Hoofdlijnen

Algemeen

Voorstel

De najaarsnota 2017 met inbegrip van de daaruit voortvloeiende twintigste wijziging van de programmabegroting 2017 vaststellen.

 

Aanbieding

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2017 ter behandeling en vaststelling aan. In deze nota rapporteren en informeren we de raad over de stand van de beleidsuitvoering en over het in 2017 verwachte beloop van de inkomsten en uitgaven.

We geven in de najaarsnota aan of we beleidsmatig en financieel op koers liggen. We willen daarin zo actueel mogelijk zijn en baseren ons om die reden op informatie die begin september over stand en voortgang van het beleid en de financiën beschikbaar was. Ook de financiële effecten van de recent verschenen septembercirculaire zijn daarin betrokken.

We rapporteren op basis van het vertrekpunt ‘geen bericht is goed bericht’. Als er aanleiding toe is, melden we daarnaast ook andere bestuurlijk relevante ontwikkelingen.

In de najaarsnota geven we, vooruitlopend op de jaarrekening 2017 een eerste prognose van het exploitatieresultaat dat in 2017 naar verwachting gerealiseerd gaat worden.

Uit de najaarsnota vloeit een aantal financieel technische budgetbijstellingen van de programmabegroting 2017 voort. Die zijn vanuit een oogpunt van begrotingsrechtmatigheid en/of het vernieuwde Besluit begroting en verantwoording noodzakelijk.

Het betreft de bij de najaarsnota gebruikelijke verwerking van de budgetbijstellingen in het sociaal domein en de juiste verwerking van de in 2017 op grond van het BBV nog noodzakelijke aanpassingen van de stortingen in, en onttrekkingen uit, de gemeentelijke reserves.

De betrokken mutaties hebben geen effect op het resultaat, ze worden verwerkt in de twintigste wijziging van de programmabegroting 2017.

 

Terugblik voorjaarsnota 2017

In de voorjaarsnota 2017 hebben we gerapporteerd over de uitvoering van en ontwikkelingen in het aanvaarde beleid en over de stand en het verwachte verloop van de gemeentelijke financiën.

We hebben aangegeven dat de beleidsuitvoering in grote lijnen op koers lag, gemeld waar extra aandacht en inspanning nodig waren om dat alsnog te bereiken en ook waar sprake was van nieuwe, voor de eigen beleidsinvulling relevante, ontwikkelingen.

Het ging daarbij zowel om de dagelijkse beleidsuitvoering, als om de uitvoering van het collegeprogramma en de realisatie van de nieuwe ambities uit de mid term review 2017/2018, waartoe in het kader van de behandeling en vaststelling van de begroting 2017 door de raad is besloten.

De in de voorjaarsnota gepresenteerde geactualiseerde financiële positie gaf een positief beeld. De begroting voor 2017 was met een voordelig resultaat van € 0,9 miljoen sluitend en de reservepositie en het gemeentelijk weerstandsvermogen waren op orde.

De nog te realiseren bezuinigingsopgaven op de producten en de bedrijfsvoering zijn in de voorjaarsnota op haalbaarheid getoetst en definitief afgehecht.

Dat heeft erin geresulteerd dat de nog op de bedrijfsvoering rustende bezuinigingsopgave tot een reëel en acceptabel niveau is teruggebracht. De financiële vooruitzichten boden daartoe voldoende ruimte. De nog resterende bezuinigingen op de producten bleken haalbaar.

De inhoud en de gevolgen van de meicirculaire zijn, omdat die circulaire pas begin juni verscheen, los van de voorjaarsnota aan de raad gepresenteerd. Die inhoud was door demissionaire status van het kabinet beleidsarm. Enkel van belang daarin waren de bijstelling van de accressen en de ontwikkeling van de macrobudgetten in het sociaal domein. Beide waren op dat moment positief.

De raad heeft de voorjaarsnota 2017 in juli vastgesteld met inbegrip van het amendement betreffende de beschikbaarstelling van een aanvullend budget van € 1,0 miljoen voor de strekking van extra zonneleningen. Besloten is om de algemene reserve voor dit doel als dekkingsmiddel in te zetten.